Povijest

Od 1918. do 1930. godine  u prostorijama današnjeg CPUZ Izvor Selce djelovalo je Dječje oporavilište za slabunjavu djecu gradskih dječjih konaka i pučkih škola s područja Grada Zagreba. Oporavilište je od 1930. vodila Družba sestara milosrdnica reda sv. Vinka Paulskog. Po završetku II. svjetskog rata Oporavilište je postalo državna ustanova koja je zbrinjavala djecu bez adekvatne roditeljske skrbi. Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku..

Posljednjih 10 godina vođeni načelom zaštite najboljeg interesa djece te saznanjima o posljedicama dugotrajnog institucionalnog smještaja djece stručni radnici Centra usmjerili su svoje napore u obiteljsku reintegraciju, prevenciju izdvajanja iz bioloških obitelji i razvoj rizičnih oblika ponašanja kroz organizaciju poludnevnih boravaka za djecu s područja Grada Crikvenice i Općine Vinodolske, poboljšanje kvalitete života i osamostaljivanja mladih kroz život u stambenim zajednicama te promociji i podršci razvoja kvalitetnog udomiteljstva  na području Primorsko-goranske županije. Od početka listopada 2017.g. Centar počinje pružati prvu socijalnu uslugu poludnevnog boravka za djecu i mlade u Ličko-senjskoj županiji (u Brinju).

Strateški plan razvoja Dječjeg doma Izvor u Centar za pružanje usluga u zajednici Izvor izabran je od strane Oxford Policy Menagementa kao državni primjer dobre prakse u sklopu projekta „Podrška sustavu socijalne skrbi u procesu daljnje deinstitucionalizacije socijalnih usluga“, velikim dijelom zbog promicanja kvalitetnog udomiteljstva. CPUZ Izvor intenzivno je u procesu deinstitucionalizacije  od 2013. godine sukladno Planu deinstitucionalizacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2011.-2016. (2018.). Operativnom planu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi  u Republici Hrvatskoj 2014.-2016 te Individualnom planu transformacije i deinstitucionalizacije. Stručni radnici Centra Izvor uključeni su u izradu Socijalnog plana i Plana za zdravlje i blagostanje PGŽ, programa Crikvenica Zdravi grad i Crikvenica Grad prijatelj djece. Ravnatelj Centra aktualni je predsjednik Socijalnog savjeta PGŽ, a psihologinja je članica radne skupine za provedbu i praćenje provedbe Plana razvoja udomiteljstva za djecu u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2016-2017.

CPUZ Izvor Selce pruža slijedeće usluge:

 1. Usluga poludnevnog boravka za djecu i mlađe punoljetne osobe od 7. do 21. godine,
 2. Usluga organiziranog stanovanja za djecu i mlađe punoljetne osobe od 16./18. do 21. godine, uz povremenu podršku,
 3. Usluge organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku za djecu i mlađe punoljetne osobe od 7. do 21. godine,
 4. Usluga savjetovanja i pomaganja djeci i mladima nakon izlaska iz skrbi i djeci smještenoj u udomiteljskim obiteljima,
 5. Usluga savjetovanja i pomaganja biološkim, posvojiteljskim i udomiteljskim obiteljima,
 6. Usluga pomoći u kući – priprema i dostava hrane starijim i nemoćnim osobama

Navedene socijalne usluge pružaju se na lokacijama u Selcu, Crikvenici, Novom Vinodolskom, Rijeci, Brinju i u domu korisnika.

Centar Izvor  Selce  zapošljava 31 radnika, od čega 19 stručnih radnika ( 13 odgajateljica, 3 socijalne radnice i 3 psihologinje). Potpuno okrenuti razvoju vaninstitucijskih usluga Centar Izvor Selce jedna je od prvih socijalnih ustanova u RH koje su pristupile EU fondovima i to Europskom fondu za regionalni razvoj i Evropskom socijalnom fondu dobivši značajna materijalna sredstva za razvoj navedenih socijalnih usluga.

Transformacija

CENTAR PROMJENE

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI KAO JEDAN OD OBLIKA TRANSFORMACIJE DOMOVA SOCIJALNE SKRBI

Centar za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce (skraćeni naziv: Centar Izvor Selce) javna je ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Republika Hrvatska, a osnivačka prava obavlja Ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi. Od 1918. do 1930. godine u prostorijama današnjeg Centra Izvor Selce djelovalo je Dječje oporavilište za slabunjavu djecu gradskih dječjih konaka i pučkih škola s područja Grada Zagreba. Oporavilište je od 1930. vodila Družba sestara milosrdnica reda sv. Vinka Paulskog. Po završetku II. svjetskog rada Oporavilište je postalo državna ustanova koja je zbrinjavala djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Dom za djecu Zagreb osnovan je rješenjem Narodnog odbora Grada Zagreba, donesenim na 46-oj sjednici Gradskog vijeća od 30. ožujka 1955. godine. Odlukom Upravnog vijeća od dana 19. lipnja 2000. godine naziv Doma izmijenjen je u Dom za djecu i mlađe punoljetne osobe Izvor Selce.

Nakon desetogodišnjeg stručnog rada u skladu sa reformskim procesima deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne skrbi,  strateškim nacionalnim dokumentima te prioritetima razvoja usluga na županijskoj razini, Dječji dom Izvor Selce odlukom nadležnog Ministarstva od 13. veljače 2015. godine, odnosno rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci od 10. travnja 2015. godine mijenja naziv i postaje Centar za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce, prva samostalno transformirana ustanova za djecu i mlađe punoljetne osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi na razini Republike Hrvatske.

Godinu i pol dana kasnije, sukladno rješenju nadležnog Ministarstva od 21. rujna 2016. godine, odnosno Trgovačkog suda od 19. listopada 2016. godine, našem Centru pripojen je Dječji dom Braća Mažuranići Novi Vinodolski.

Djelatnost Centra Izvor Selce je pružanje socijalnih usluga djeci i mlađim punoljetnim osobama bez roditelja i bez odgovarajuće roditeljske skrbi te biološkim, posvojiteljskim i udomiteljskim obiteljima.

Sukladno Statutu Centra pružamo slijedeće socijalne usluge: poludnevnog boravka za djecu i mlađe punoljetne osobe od 7. do 21. godine, cjelodnevnog boravka za djecu i mlađe punoljetne osobe od 7. do 21. godine, organiziranog stanovanja za djecu i mlađe punoljetne osobe od 16./18. do 21. godine, uz povremenu podršku, organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku za djecu i mlađe punoljetne osobe od 7. do 21. godine, savjetovanja i pomaganja djeci i mladima nakon izlaska iz skrbi i djeci smještenoj u udomiteljskim obiteljima, savjetovanja i pomaganja biološkim, posvojiteljskim i udomiteljskim obiteljima. Centar pruža socijalne usluge i djeci i mlađim punoljetnim osobama koje imaju teškoće mentalnog zdravlja, ukoliko se usluga vezana uz teškoće mentalnog zdravlja može osigurati u Centru kod drugog pružatelja usluge ili u zdravstvenoj ustanovi. Centar pruža usluge pomoći u kući starijoj osobi kojoj je potrebna pomoć druge osobe, osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe i osobi kojoj je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe.

Uslugama Centra Izvor Selce na dan 31. prosinca 2017. godine bio je obuhvaćen 151 korisnik.

U Centru Izvor zaposleno je ukupno 30 radnika, od kojih je 19 stručnih ( 3 psihologa, 3 socijalna radnika i 13 odgajatelja).

Misija Centra Izvor je: Pomagati, odnosno služiti djeci i odraslima u potrebi, bezuvjetno zainteresirani za njihove živote, strpljivo, iz pozicije skromnosti. Vizija istog je: Postati visoko kvalitetan Centar za pružanje usluga u zajednici koji će biti standard i mjerilo kvalitete i profesionalnosti u svim segmentima pružanja socijalnih usluga.

Sjedište Centra je u Selcu, Emila Antića 20, usluge organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu i/ili povremenu podršku pružaju se u Crikvenici, Basaričekova 39, usluga poludnevnog boravka pruža se na adresama Emila Antića 20, Selce, Antona Mažuranića 5, Novi Vinodolski i Frankopanska 36, Brinje. Usluge savjetovanja i pomaganja pružaju na navedenim adresama te u Rijeci, Čandekova 23b i u obitelji korisnika. Usluga pomoći u kući pruža se u domu korisnika.

Stručni rad Centra u skladu s Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta organiziran je kroz slijedeće ustrojstvene jedinice (odjele):

 • Odjel za organizirano stanovanje i savjetovanje i pomaganje udomiteljskih obitelji i  djece smještene u udomiteljskim obiteljima,
 • Odjel za poludnevni boravak i savjetovanje i pomaganje bioloških obitelji

Reformski procesi transformacije Dječjeg doma Izvor Selce započeti 2005. godine otvaranjem prvih stambenih zajednica za mlade, nastavljeni su 2008. godine razvojem usluge poludnevnog boravka, 2011. godine aktivnostima vezanim uz promociju udomiteljstva kao najprimjerenijeg oblika skrbi za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi te 2016. godine otvaranjem usluge organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku i pružanjem usluge pomoć u kući.

 Donošenjem prvih nacionalnih strateških dokumenata i usklađivanjem normativnog okvira s procesom transformacije i deinstitucionalizacije ustanova socijalne skrbi, otvorena nam je mogućnost pružanja i drugih usluga u zajednici, samim tim i jasnog opredjeljenja da postanemo Centar za pružanje usluga u zajednici.

Cjelokupan proces deinstitucionalizacije[1] i transformacije bio je iznimno složen te je zahtijevao paralelnu provedbu tri procesa: deinstitucionalizacije, transformacije te prevencije institucionalizacije i razvoja izvaninstitucionalnih usluga u zajednici. Da bi se postigli očekivani rezultati, cjelokupan proces morao je biti usklađen na svim razinama (nacionalnoj, lokalnoj te razini pojedinog doma socijalne skrbi). Obzirom da je prioritet bio razvoj usluga koje nedostaju u zajednici, planiranje transformacije ustanove moralo je biti vezano uz proces lokalnog socijalnog planiranja, stoga su stručni radnici Centra Izvor od 2014. godine aktivno sudjelovali u procesima socijalnog planiranja i izradi Socijalnog plana PGŽ.

U listopadu 2010. godine donesen je Plan deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2011. – 2016. (2018.) kao strateški dokument Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi namijenjen intenziviranju reformskih procesa transformacije i deinstitucionalizacije, ujedno i temelj za planiranje mreže domova i djelatnosti socijalne skrbi.

U odnosu na ciljeve i prioritete deinstitucionalizacije i transformacije domova za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi do 2016. godine naznačena je promjena omjera institucijske i izvaninstitucijske skrbi (20% korisnika u institucijskim i 80% korisnika u izvaninstitucijskim oblicima skrbi).

Navedenim strateškim dokumentom, predviđena je obveza svakog doma i druge pravne osobe da u skladu s ciljevima deinstitucionalizacije i transformacije za sve korisničke skupine, izradi pojedinačni plan deinstitucionalizacije i transformacije.

Sa izradom Strateškog plana Dječjeg doma Izvor Selce za razdoblje od 2014. do 2016. godine započeli smo u prvoj polovici 2014. godine.  Plan je uz prikaz općih podataka o ustanovi, uslugama, korisnicima, zaposlenicima itd., sadržavao i analizu potreba lokalne zajednice, prioritete razvoja usluga na županijskoj razini te koncept moguće transformacije ustanove koji se zasnivao na ostvarenju četiri strateška cilja:

 1. osnivanje regionalne službe za podršku udomiteljskim obiteljima
 2. obiteljska reintegracija i prevencija institucionalizacije korisnika
 3. organizirano stanovanje za maksimalno 8 djece i mladih
 4. pružanje usluge Pomoć i njega u kući – priprema i dostava obroka starijim i nemoćnim osobama.

Dana 21. listopada 2014. godine naš Strateški plan odobren je od nadležnog Ministarstva i postaje ogledni primjer plana na razini Republike Hrvatske.

Prema očekivanim rezultatima navedenima za svaki pojedinačni strateški cilj, većinu smo postigli do sredine 2015. godine:

 1. ostvaren je predviđeni prijedlog namjene naše ustanove (postajemo Centar za pružanje usluga u zajednici), započeli smo s provedbom timske supervizije stručnim radnicima koja je doprinijela većoj kvaliteti stručnog rada, osigurane su edukacije u svrhu usavršavanja zaposlenika i dodatne prekvalifikacije za rad
 2. povećali smo opseg, kvalitetu i raznovrsnost usluga izvaninstitucijske skrbi (pružanjem edukacije, supervizije te uslugom savjetovanja i pomaganja udomiteljskih obitelji i djece smještene u udomiteljskim obiteljima i aktivne promocije udomiteljstva od strane stručnh radnika našeg Centra značajno je porastao broj udomitelja i djece smještene u udomiteljske obitelji na području Županije)
 3. započeli smo s uslugom savjetovanja i pomaganja biološkim obiteljima, reformom usluge poludnevnog boravka, pripremama za razvoj usluge organiziranog stanovanja i pomoć u kući

Idući strateški dokument nadležnog Ministarstva, Operativni plan deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014.–2016.,  definirao je nužnost imenovanja Nacionalnog tima za planiranje, upravljanje i koordiniranje provedbom procesa te izradu pojedinačnih akcijskih planova. Nadalje, predviđena je i okvirna dinamika provođenja procesa transformacije i deinstitucionalizacije različitih skupina korisnika, definiran je broj korisnika planiranih za uključivanje u život zajednice, broj i struktura trenutno zaposlenih radnika koji će potrebnim prekvalifikacijama i usavršavanjima dijelom sudjelovati u ulozi pružatelja različitih programa i usluga u lokalnoj zajednici te uloga pojedinog doma u pružanju i razvoju izvaninstitucijskih usluga sukladno potrebama u području u kojem djeluju. Naznačeno je i da je proces deinstitucionalizacije i transformacije domova za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi potrebno planirati na način da procesom upravlja i koordinira Stručni tim (psiholog i socijalni radnik).

Individualnim planom deinstitucionalizacije i transformacije Centra za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce čija je izrada započeta sredinom 2015. godine predviđen je nastavak transformacije u smjeru koji je predviđen navedenim Operativnim planom i podrazumijevao je: deinstitucionalizaciju svih korisnika smještaja, intenziviranje provedbe usluga u cilju obiteljske reintegracije, odnosno povratka izdvojene djece u biološke obitelji (savjetovanjem i podrškom), ali i prevencije izdvajanja djece iz obitelji u riziku,  provedbu aktivnosti pripajanja dječjih domova s područja Primorsko- goranske županije, odnosno do kraja 2016. Dječjeg doma Braća Mažuranići iz Novog Vinodolskog. itd.

Individualnim planom predviđen je daljnji razvoj i širenje socijalnih usluga na području Ličko-senjske županije (usluga poludnevnog boravka i savjetovanja i pomaganja obiteljima u Općini Brinje) te razvoj usluge organiziranog stanovanja uz povremenu podršku (Novi Vinodolski/Crikvenica). Naime,  prema Socijalnom planu LSŽ županija je u specifičnoj situaciji s obzirom na razvijenost mreže socijalnih usluga -institucionalnih oblika skrbi nema izuzev za dvije korisničke skupine – starije osobe i psihički bolesne starije osobe. Nadalje, strateški dokumenti u području socijalne skrbi LSŽ poput Strategije razvoja ljudskih potencijala za razdoblje 2014. – 2020. i Socijalnog plana za 2015.-2020. naglašavaju potrebu za novim vaninstitucionalnim modelima pružanja usluga korisnicima i unapređivanjem dostupnosti socijalnih usluga u Županiji za sve osobe i skupine u riziku od socijalnog isključivanja.

Navedena aktivnost realizirana je u listopadu 2017. godine kada u suradnji s predstavnicima Općine Brinje, lokalne škole i nadležnog Centra za socijalnu skrb započinjemo s  pružanjem usluge poludnevnog boravka i savjetovanja i pomaganja na području Općine Brinje.

Primjer dobre prakse Centra Izvor, osim na nacionalnoj, prepoznat je i na regionalnoj razini. U sklopu EU projekta ”Podrška transformaciji institucija za zbrinjavanje djece i prevenciji razdvajanja porodica” (od 2016. do 2018.) kojeg u Bosni i Hercegovini provodi UNICEF u suradnji sa nadležnim ministarstvima i relevantnim nevladinim organizacijama, organizirane su dvije studijske posjete našem Centru, u cilju preuzimanja primjera dobre prakse koji se planiraju implementirati u sklopu programske transformacije dječjih domova u Mostaru i Sarajevu. Na poziv UNICEF-a BiH i Udruge socijalnih radnika HNŽ, ravnatelj Centra Izvor Nikica Sečen, socijalna radnica Ivana Azinović Vukelić i psihologinja Hana Rižovski Delogu, posjetili su JU Dječji dom Mostar gdje su sudjelovali kao gosti predavači u sklopu edukacije pod nazivom “Trans(in)formacija”, kao i na stručnoj konferenciji „Prava djece – između teorije i prakse“ na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Tijekom cijelog procesa transformacije ustanove stručni radnici ostvarili su brojna partnerstva i suradnje ponajprije na razini lokalne i regionalne zajednice.  Od 2014. godine članovi su tima za izradu Socijalnog plana Primorsko-goranske županije, Plana za zdravlje Primorsko-goranske županije 2014.-2017., Koordinacijskog odbora akcije „Grad Crikvenica-prijatelj djece“, Projekta Grad Crikvenica – Zdravi Grad za razdoblje 2016.- 2019. godine, stručne radne skupine za provedbu Plana razvoja udomiteljstva za djecu, suradnici su u kampanji Opening Doors for Europe’s Children Fice Hrvatska te je ravnatelj Nikica Sečen, voditelj projekta Zdravi grad Crikvenica i predsjednik Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije. Nagrada Grada Crikvenice 2018. za iznimna postignuća i značajan doprinos iz područja socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, na prijedlog Osnovne škole „Zvonka Cara“ i Udruge „Sretniji grad“, dodijeljena je Nikici Sečenu ravnatelju našeg Centra.

U namjeri da razvijemo kvalitetne preventivne programe, s godinama smo podizali standarde kvalitete usluge i maksimalno koristili resurse lokalne i regionalne zajednice. Obzirom da se uspješnost preventivnih intervencija ne može postići bez multidisciplinarnosti i sveobuhvatnosti te suradnji svih raspoloživih službi u zajednici, poticali smo i ostvarili kvalitetnu i kontinuiranu suradnju osobito sa centrima za socijalnu skrb, osnovnim školama, Gradom Crikvenicom, Općinom Brinje,  Primorsko-goranskom županijom, Zakladom Vaša pošta, kao i sa sveučilištima u Rijeci i Zagrebu, osobito Studijskim centrom socijalnog rada, Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom u Zagrebu, Učiteljskim fakultetom i Filozofskim fakultetom u Rijeci te nizom organizacija civilnog društva (Udrugom udomitelja djece DAMDOM Rijeka, Terra Rijeka, Breza Osijek, Igra Zagreb, Centrom za nestalu i zlostavljanu djecu Osijek itd).

 

Za Stručni tim: Ivana Azinović Vukelić

[1]   “potpuni proces planske preobrazbe, uz smanjivanje i/ili zatvaranje rezidencijalnih ustanova i uz istovremenu uspostavu raznih drugih usluga za skrb o djeci uređenih prema standardima utemeljenima na pravima i usmjerenima na rezultate“ UNICEF (2010.) At Home or in a Home?: Formal  Care and Adoption of Children in Estern Europe and Central Asia, str. 52

ENGLISH

In the period between 1918 and 1930 the building of the present CPUZ Izvor served as „The Children Rehabilitation Centre for Weak Children from Children’s Dorms and Public Schools of the City of Zagreb“. Since 1930 the Centre had been led by Daughters of Charity of Saint Vincent de Paul. After the World War II, the Centre became a state institution for children without proper parental care. The founder of the Centre is the Republic of Croatia while its rights and duties are within the jurisdiction of the Ministry of Demography, Family, Youth and Social Policy.

During the last 10 years, led by the principles of protecting the children’s interests and the knowledge of the consequences of a long-term institutionalisation of children, professionals from the Centre decided to aim all of their efforts at family reintegration, prevention of separation from biological parents and prevention of risk behaviour by organizing half-day stay for children from the Town of Crikvenica and Vinodolska Municipality. Moreover, they want to improve the quality of life and the period of young people becoming independent through tennant community and promoting and supporting the quality foster care in Primorje – Gorski Kotar County. Since the beginning of October, the Centre has started to offer half-day stay for children and teenagers in Lika – Senj County (in Brinje) which is the first social service of that kind in the area.

Strategic plan for the transition of the Children’s Home Izvor into the Centre for Community Services Izvor was chosen by Oxford Policy Management as an example of good practice within the project „Supporting the Social Care System in the Process of Deinstitutionalisation of Social Services“, mostly due to the promotion of a quality foster care. CPUZ Izvor has been intensively included in the process of deinstitutionalisation since 2013 in accordance with the Plan for Deinstitutionalisation of Children’s Homes and Other Legal Institutions Dealing with Social Care Services in the Republic of Croatia from 2014 – 2016 as well as the individual plan for transformation and deinstitutionalisation. The professionals from the Centre Izvor are included in the development of Social Plan and Health Plan of Primorje – Gorski Kotar County, and programmes Crikvenica – Healthy Town and Crikvenica – Child Friendly Town. The Centre’s director is the current president of the Social Council of Primorje – Gorski Kotar County while the psychologist from the Centre was a member of working group for implementing and supporting the Plan for the Development of Foster Care in the Republic of Croatia for the period between 2014 – 2017.

CPUZ Izvor offers following services:

 1. Half – day stay for children and young adults aged 7 – 21.
 2. Organized accommodation for children and young adults aged 16/18 – 21 providing periodical support.
 3. Organised accommodation with constant support for children and young adults aged 7 – 21
 4. Counselling and help for children and young people after leaving the social care system and children in foster families
 5. Counselling and help for biological parents, adoptive parents and foster families
 6. Help Around the House Service – preparation and delivery of food for the elderly and disabled

Aforementioned social services are offered on locations in Selce, Crikvenica, Novi Vinodolski, Rijeka, Brinje and in the beneficiaries’ homes. The Centre Izvor employs 31 people, out of whom 19 are specialists (13 educators, 3 social workers and 3 psychologists). Aiming completely at the development of non-institutional services, the Centre Izvor is one of the first social institutions in Croatia to access the EU funds, namely the European Regional Development Fund and European Social Fund thus gaining significant resources for the development of its social services.