12. rujna 2023.

Objava raspisivanja natječaja za radno mjesto «socijalni radnik/radnica» i „ekonom /skladištar“

«Na temelju čl.16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN br.61/18 i 3/19),  i prethodne suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici  Izvor Selce, objavljuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa u Centru Izvor Selce,  na radna mjesta:

-diplomirani socijalni radnik/ica  ili magistar/magistra socijalnog rada I. vrste zvanja– 1 izvršitelj/ica , na neodređeno, puno radno vrijeme

Mjesto rada: na lokacijama Centra

UVJETI :

– završen diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

-1 godina radnog staža u struci

– položen stručni ispit

-odobrenje za samostalan rad

-poznavanje rada na računalu

-položen vozački ispit B-kategorije

-nepostojanje zapreke iz članka 213.stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, potvrdu s podacima o radnom stažu u evidenciji HZMO-a, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, važeće odobrenje za samostalan rad, preslika vozačke dozvole, osobne iskaznice i potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 1 mjeseca).

ekonom/skladištar –1 izvršitelj/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme

Mjesto rada: Selce

UVJETI:

-srednjoškolsko obrazovanje

-1 godina  radnog staža

-poznavanje rada na računalu

-položen vozački ispit B kategorije

– nepostojanje zapreke iz članka 213.stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, potvrdu s podacima o radnom stažu u evidenciji HZMO-a, preslika vozačke dozvole, osobne iskaznice i potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 1 mjeseca).

 

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („NN“, broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Prijavu na natječaj kandidat mora poslati poštom na adresu: Centar Izvor Selce, Emila Antića 20., 51266 Selce.

 O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

NN-natječaj soc.radnik i ekonom

                                                                                                                          Ravnatelj: Nikica Sečen                    

5/5
Podijeli na:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram