28. prosinca 2022.

Objava raspisivanja natječaja za radno mjesto «psiholog/psihologinja»

Centar za pružanje usluga u zajednici IZVOR
Selce, 51266, Emila Antića 20

MB : 3148637 ; OIB : 75733262824

IBAN : HR7223900011100011749

Tel./fax. : 051/765-095 ; 051/765-092
E-mail : izvorQcentarizvorselce.hr
www.centarizvorselce.hr

 

Selce, 28.12.2022.

Ur. broj: 54-726/22.

»NARODNE NOVINE“
Službeni list RH

-predmet: Objava raspisivanja natječaja za radno mjesto «psiholog/psihologinja»

«Na temelju čl.16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN br.61/18 i 3/19), i prethodne
suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, ravnatelj Centra za
pružanje usluga u zajednici Izvor Selce, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme-puno radno vrijeme:
-diplomirani psiholog/inja ili magistar/magistra psihologije I. vrste zvanja- 1 izvršitelj/ica

UVJETI :

– završen diplomski sveučilišni studij psihologije

-12 mjeseci radnog staža u struci

– položen stručni ispit

-poznavanje rada na računalu

-položen vozački ispit B-kategorije

-nepostojanje zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22 i 46/22)
Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
dokaz o radnom stažu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, preslika vozačke dozvole, osobne iskaznice i
potvrdu o nekažnjavanju.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom
102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (,NN“, broj 121/17),
uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane
člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih
obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavu na natječaj kandidat mora podnijeti na adresu Centar Izvor Selce, Emila Antića 20., 51266 Selce u
roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.“

5/5
Podijeli na:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram