19. lipnja 2023.

Objava raspisivanja natječaja za radno mjesto «odgojitelj/odgojiteljica»

 

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA

 

Radno mjesto


 BRINJE, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA


 1


 Na određeno; zamjena


 Puno radno vrijeme


  • Smjena – poslijepodne
  • Smjena – prijepodne

 Nema smještaja


 U cijelosti


 15.3.2023.


 16.7.2023.


 

Posloprimac


 Fakultet, akademija, magisterij, doktorat


 Potreban položen stručni ispit; STRUČNI ISPIT IZ PODRUČJA SOCIJALNE SKRBI


 Kategorija B


 1 godinu


NAZIV RADNOG MJESTA: odgojitelj/odgojiteljica

BROJ IZVRŠITELJA:1

Mjesto rada: Brinje

 

N A T J E Č A J

za prijem u radni  odnos  na određeno puno radno vrijeme kao zamjena:

-odgojitelj – 1 izvršitelj/ica

Mjesto rada: Brinje

UVJETI :

-Završen specijalistički diplomski stručni studij ili preddiplomski i/ili diplomski stručni studij ili preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije, politologije, fonetike, teologije, ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, radne terapije ili završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili nastavnika u Republici Hrvatskoj ili mu je

– za regulirane profesije – priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije u skladu s propisima kojima se regulira djelatnost i odobrenje za rad nadležne komore

– za neregulirane profesije – priznata inozemna obrazovna kvalifikacija u skladu s propisima kojima se uređuju način i postupci vrednovanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija.

– položen stručni ispit

-poznavanje rada na računalu

-položen vozački ispit B-kategorije

-nepostojanje zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22 i 46/22)

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, potvrdu s podacima o radnom stažu u evidenciji HZMO-a, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, preslika vozačke dozvole, osobne iskaznice i potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 3 mjeseca).

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („NN“, broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.“

Ravnatelj: Nikica Sečen

 

 

5/5
Podijeli na:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram