14. ožujka 2023.

Objava raspisivanja natječaja za radno mjesto «odgojitelj/odgojiteljica»

«Na temelju čl.16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN br.61/18 i 3/19), i prethodne suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici  Izvor Selce, objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za prijem u radni  odnos  na neodređeno puno radno vrijeme:

-odgojitelj – 2 izvršitelja/ica

Mjesto rada: Rijeka, Crikvenica

za prijem u radni odnos na određeno puno radno vrijeme kao zamjena:

-odgojitelj -1 izvršitelj/ica

Mjesto rada: Brinje

UVJETI :

 -Završen specijalistički diplomski stručni studij ili preddiplomski i/ili diplomski stručni studij ili preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije, politologije, fonetike, teologije, ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, radne terapije ili završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili nastavnika u Republici Hrvatskoj ili mu je

– za regulirane profesije – priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije u skladu s propisima kojima se regulira djelatnost i odobrenje za rad nadležne komore

– za neregulirane profesije – priznata inozemna obrazovna kvalifikacija u skladu s propisima kojima se uređuju način i postupci vrednovanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija.

– položen stručni ispit

-poznavanje rada na računalu

-položen vozački ispit B-kategorije

-nepostojanje zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22 i 46/22)

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, potvrdu s podacima o radnom stažu u evidenciji HZMO-a, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, preslika vozačke dozvole, osobne iskaznice i potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 3 mjeseca).

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („NN“, broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Prijavu na natječaj kandidat mora podnijeti na adresu Centar Izvor Selce, Emila Antića 20., 51266 Selce u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim  novinama.

 O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.“

                                                                                                            Ravnatelj: Nikica Sečen

 

NN-objava natječaja odgojitelj 15.3.2023

 

 

 

5/5
Podijeli na:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram