Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Ovlaštenik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu javne vlasti:

-pisanim putem na poštansku adresu Centra: Centar za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce, Emila Antića 20, 51266 Selce -putem elektroničke pošte: strucnitim@centarizvorselce.hr telefonom na  broj: 051 765 095

Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije.

Službena osoba za rješavanje o ostvarivanju prava na pristup informacijama Centra Izvor Selce je Petra Verbanac, socijalna radnica.

Službena osoba za zaštitu osobnih podataka Centra Izvor Selce je Margareta Brozović Devčić, odgajateljica.