Natječaji

Selce, 10.06.2020.

Ur. broj: 54-323/20.

«NARODNE NOVINE»

Službeni list Republike Hrvatske

 

-predmet: Objava raspisivanja natječaja za radno mjesto «odgajatelj/odgajateljica»

«Centar za pružanje usluga u zajednici  Izvor Selce, Emila Antića 20., 51266 Selce raspisuje

 

                                                                         N A T J E Č A J

                                                                       za radno mjesto

 

-odgajatelj/odgajateljica  – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

 

UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA:

–              diplomski sveučilišni studij iz područja odgojnih, obrazovnih, edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, socijalnog rada, psihologije, pedagogije ili logopedije

–              položen stručni ispit

–              1 god. radnog staža u struci

–              poznavanje rada na računalu

–              položen vozački ispit B-kategorije

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: zamolbu, životopis, domovnicu, potvrdu o nekažnjavanju, , dokaz o stručnoj spremi i položenom stručnom ispitu, podaci o radnom stažu (HZMO), presliku vozačke dozvole.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („NN“, broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Prijavu na natječaj kandidat mora podnijeti na gornju adresu u roku od 8 dana od dana objave.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.“

Ravnatelj:   Nikica Sečen


Ur. broj: 54-593/18.

-predmet: Objava raspisivanja natječaja za radno mjesto «socijalni radnik/socijalna radnica»

«Centar za pružanje usluga u zajednici  Izvor Selce, Emila Antića 20., 51266 Selce raspisuje

                                                                         N A T J E Č A J

                                                                       za radno mjesto

-socijalni radnik/socijalna radnica  – 1 izvršitelja/ica na neodređeno vrijeme

UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA:

–              diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

–              položen stručni ispit u djelatnosti socijalne skrbi

–              1 godina radnog staža u struci

–              poznavanje rada na računalu

–              položen vozački ispit B-kategorije

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: zamolbu, životopis, domovnicu, potvrdu o nekažnjavanju, , dokaz o stručnoj spremi i položenom stručnom ispitu, dokaz o radnom iskustvu (HZMO), presliku vozačke dozvole.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („NN“, broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Prijavu na natječaj kandidat mora podnijeti na gornju adresu u roku od 8 dana od dana objave.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.“

Ravnatelj:   Nikica Sečen

————————————————————————————————————————————————

Selce, 16.03.2018.

Ur. broj: 54-153/18.

-predmet: Objava raspisivanja natječaja za radno mjesto «socijalni radnik/socijalna radnica»

«Centar za pružanje usluga u zajednici «Izvor» Selce, Emila Antića 20., 51266 Selce raspisuje

                                                                         N A T J E Č A J

                                                                       za radno mjesto

-socijalni radnik/socijalna radnica  – 1 izvršitelja/ica na neodređeno vrijeme

UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA:

–             diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

–             položen stručni ispit

–             1 godina radnog staža u struci

–             poznavanje rada na računalu

–             položen vozački ispit B-kategorije

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: zamolbu, životopis, domovnicu, potvrdu o nekažnjavanju, , dokaz o stručnoj spremi i položenom stručnom ispitu, dokaz o radnom iskustvu (HZMO), presliku vozačke dozvole.

Prijavu na natječaj kandidat mora podnijeti na gornju adresu u roku od 8 dana od dana objave.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.“

 

Ravnatelj:

Nikica Sečen


Ur. broj: 54-650/17.

-predmet: Objava raspisivanja natječaja za radno mjesto «odgajatelj/odgajateljica»

«Centar za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce, Emila Antića 20., 51266 Selce,

raspisuje

                                                                         N A T J E Č A J

                                                                       za radno mjesto

-odgajatelj/ odgajateljica  – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Mjesto rada: Odjel za poludnevni boravak Brinje, Frankopanska 36.,  Brinje

UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA:

– diplomski sveučilišni studij  iz područja odgojnih znanosti, obrazovnih znanosti, edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, socijalnog rada, psihologije, pedagogije ili logopedije

– položen stručni ispit

– 1 godina radnog staža u struci

– poznavanje rada na računalu

– položen vozački ispit B-kategorije

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: zamolbu, životopis, domovnicu, potvrdu o nekažnjavanju, , dokaz o stručnoj spremi i položenom stručnom ispitu, dokaz o radnom iskustvu (HZMO), presliku vozačke dozvole.

Prijavu na natječaj kandidat mora podnijeti na gornju adresu u roku od 8 dana od dana objave.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.“

 

Ravnatelj:

Nikica Sečen

———————————————————————————————————————————————————————
Selce, 08.06.2017.
Ur. broj: 54-288/17.

«NARODNE NOVINE»

Službeni list Republike Hrvatske

-predmet: Objava raspisivanja natječaja za radno mjesto «socijalni radnik/socijalna radnica»

 1. Centar za pružanje usluga u zajednici «Izvor» Selce, Emila Antića 20., 51266 Selce raspisuje

                                                                          N A T J E Č A J

                                                                       za radno mjesto

 -socijalni radnik/socijalna radnica  – 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme

UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA:

–              diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

–              položen stručni ispit

–              1 godina radnog staža u struci

–              poznvanje rada na računalu

–              položen vozački ispit B-kategorije

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: zamolbu, životopis, domovnicu, potvrdu o nekažnjavanju, , dokaz o stručnoj spremi i položenom stručnom ispitu, dokaz o radnom iskustvu (HZMO), presliku vozačke dozvole.

Prijavu na natječaj kandidat mora podnijeti na gornju adresu u roku od 8 dana od dana objave.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.“

 

Ravnatelj:

Nikica Sečen

———————————————————————————————————————————————————————
Selce, 08.06.2017.
Ur. broj: 54-287/17.

«NARODNE NOVINE»

Službeni list Republike Hrvatske

-predmet: Objava raspisivanja natječaja za radno mjesto «psiholog/psihologinja»

«Centar za pružanje usluga u zajednici «Izvor» Selce, Emila Antića 20., 51266 Selce raspisuje

                                                                         N A T J E Č A J

                                                                       za radno mjesto

-psiholog/psihologinja  – 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme

UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA:

–              diplomski sveučilišni studij psihologije

–              položen stručni ispit

–              1 godina radnog staža u struci

–              poznavanje rada na računalu

–              položen vozački ispit B-kategorije

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: zamolbu, životopis, domovnicu, potvrdu o nekažnjavanju, , dokaz o stručnoj spremi i položenom stručnom ispitu, dokaz o radnom iskustvu (HZMO), presliku vozačke dozvole.

Prijavu na natječaj kandidat mora podnijeti na gornju adresu u roku od 8 dana od dana objave.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.“

 

Ravnatelj:

Nikica Sečen

———————————————————————————————————————————————————————
UPRAVNO VIJEĆE

URBROJ: 54-145/17.

Selce, 23.03.2017.

 

Temeljem članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članka 153., 154 i 155. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16) i članka 31. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce, Emila Antića 20.,  Upravno vijeće Centra temeljem svoje Odluke od 23. ožujka 2017. g. raspisuje

NATJEČAJ

 za izbor i imenovanje ravnatelj/a/ice

                   Centra za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce, Emila Antića 20.

Uvjeti:

Za ravnatelj/a/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete :

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti
 • najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju
 • u odnosu na koju ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi
 • hrvatsko državljanstvo

Iznimno, ako se  na javni natječaj nije javio nijedan kandidat koji ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 1. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi, za ravnatelj/a/icu Centra može biti imenovana osoba koja ima završen odgovarajući preddiplomski studij iz stavka 1. podstavka 1. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi i ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 2. i 3. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ravnatelj/a/icu imenuje Upravno vijeće Centra na vrijeme od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelj/a/icu.

Upravno vijeće Centra će sa izabranim kandidatom za radno mjesto ravnatelja, nakon donošenja odluke o imenovanju, sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme od 4 godine.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili preslici:

 1. Diplomu o stručnoj spremi
 2. Potvrdu o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog Zavoda za mirovinsko osiguranje)
 3. Dokaz o ostvarenom radnom iskustvu u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju (ugovor o radu ili potvrda poslodavca )
 4. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 5. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana
 6. Životopis

Kandidati su u prijavi dužni  navesti numerirani popis dokumentacije koju prilažu. Ukoliko kandidat priloži preslike traženih dokumenata, Upravno vijeće zadržava pravo uvida u izvornike priložene dokumentacije.

U slučaju da kandidat uz prijavu dostavi dokument u obliku elektroničkog zapisa, isti mora biti ovjeren od strane javnog bilježnika ili mjerodavnog tijela.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se

             CENTRU ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI IZVOR SELCE, Emila Antića 20.

s naznakom « Natječaj za ravnatelja – ne otvaraj»,

 u roku od 8 dana od dana objave ovog javnog natječaja  u Narodnim Novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Predsjednica Upravnog vijeća:

Desiree Pečaver, prof. pedagogije